ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN SOLLIE • COMM B.V.

 

Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sollie • Comm BV, evenals de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Sollie • Comm BV overeengekomen teworden.
 2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Sollie • Comm BV. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Sollie • Comm BV stemt niet in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden welke door de wederpartij gehanteerd worden en wijst deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

 1. Alle door Sollie • Comm BV gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Sollie • Comm BV is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van demo's, tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Sollie • Comm BV en moeten op eerste verzoek aan Sollie • Comm BV worden toegezonden. Zij mogen zonder toestemming van Sollie • Comm BV niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Sollie • Comm BV niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Sollie • Comm BV zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. Sollie • Comm BV behoudt zich het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend à contant te leveren.
 5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is opgegeven. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Is voor de voltooiing van werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeen gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Sollie • Comm BV derhalve schriftelijk ingebreke te stellen en daarbij dient aan Sollie • Comm BV een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 3 ANNULERING

Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Sollie • Comm BV op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 4 PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Sollie • Comm BV:
  1. bij diensten gebaseerd op uurtarief,
  2. bij goederen gebaseerd op levering vanaf bedrijf of magazijn,
  3. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  4. exclusief de kosten van verpakkingen, in-en uitlading, vervoer en verzekering,
  5. exclusief voorrijkosten, installatie-en instructiekosten,
  6. vermeld in Nederlandse valuta (euro); eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Sollie • Comm BV gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
 3. Sollie • Comm BV behoudt zich het recht voor de goederen onder rembours te leveren of vooruitbetaling van wederpartij te verlangen.

Artikel 5 OVERMACHT

 1. Sollie • Comm BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, een rechtsspraak of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van de wil van Sollie • Comm BVonafhankelijke omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Sollie • Comm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sollie • Comm BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Sollie • Comm heeft ook het recht zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Sollie • Comm BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Sollie • Comm BV kan gedurende de periode dat de overmacht voordoet de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de wederpartij.
 4. Indien Sollie • Comm BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd het nagekomen of nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 6 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle, al dan niet digitale, prototypes, demo's, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Sollie • Comm BV bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven onvervreemdbaar eigendom van Sollie • Comm BV, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. Wederpartij garandeert Sollie • Comm BV te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Sollie • Comm BV niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 3. De wederpartij vrijwaart Sollie • Comm BV volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Sollie • Comm BV geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 6b genoemde garantie.
 4. Sollie • Comm BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Sollie • Comm BV sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de wet is geregeld.
 2. Indien Sollie • Comm BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Sollie • Comm BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sollie • Comm BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sollie • Comm BV toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Sollie • Comm BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;
 6. Indien Sollie • Comm BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sollie • Comm BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 7. De aansprakelijkheid van Sollie • Comm BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval;
 8. Sollie • Comm BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sollie • Comm BV is uitgegaan van door- of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Sollie • Comm BV maakt gebruik van diensten en netwerken van derden. Sollie • Comm BV is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van fouten van deze derden en gebreken aan zaken van deze derden.
 10. In ieder geval is Sollie • Comm BV niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 11. Indien wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Sollie • Comm BV geleverde en geconfigureerde producten en diensten sluit Sollie • Comm BV iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-)schade.
 12. Sollie • Comm BV kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook, dat op het Internet wordt geplaatst. Ook kan Sollie • Comm BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de wederpartij.

Artikel 8 VRIJWARING

Wederpartij vrijwaart Sollie • Comm BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sollie • Comm BV toerekenbaar is. Wanneer Sollie • Comm BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de wederpartij gehouden zowel buiten als in rechte Sollie • Comm BV bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de wederpartij in gebreke blijven bij het nemen van adequate maatregelen dan is Sollie • Comm BV zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle schade en kosten aan de zijde van Sollie • Comm BV en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9 GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Sollie • Comm BV te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Sollie • Comm BV te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sollie • Comm BV in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Sollie • Comm BV in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Wanneer van een gebrek later melding wordt gemaakt komt aan de wederpartij geen recht meer toe tot herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van de onder a en b genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal Sollie • Comm BV de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, danwel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Sollie • Comm BV vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.
 5. Indien de reclame door Sollie • Comm BV gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming Van Sollie • Comm BV, onder door Sollie • Comm BV te bepalen voorwaarden.
 7. Per product bepaalt Sollie • Comm BV welke garantie geldt. Indien een product of dienst door een derde werd geproduceerd of geleverd, is de garantie die door Sollie • Comm BV wordt gegeven beperkt tot de garantie die hiervoor wordt verstrekt door de betreffende leverancier, tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen blijven eigendom van Sollie • Comm BV, tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Sollie • Comm BV gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.
Annulering en terugname laten onverlet het recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van Sollie • Comm BV op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 11 BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door Sollie • Comm BV aangewezen bank-of girorekening. De op bank/giro-afschriften van Sollie • Comm BV aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Servicecontracten, (A)DSL-contracten, Online Backup-contracten en Webhostingcontracten worden vooraf, per maand of per jaar, gefactureerd.
 3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Sollie • Comm BV gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. Ingeval de wederpartij: 
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt of,
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  heeft Sollie • Comm BV door het enkel plaatsvinden van een der voornoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Sollie • Comm BV verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 12 RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De verschuldigde rente zal echter nimmer lager zijn dan de op dat tijdstip geldende wettelijke rente.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van €. 50,00.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sollie • Comm BV partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Ten aanzien van alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, is de rechter in de vestigingsplaats van Sollie • Comm BV bij uitsluiting bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sollie • Comm BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.